Τι ισχύει για τον κωδικό προσφοράς από τη ΔΕΗ;

 • Ο κωδικός που έχεις λάβει από τη ΔΕΗ σού προσφέρει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας εντελώς δωρεάν για 9 μήνες.
 • Ο κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί από νέους και υφιστάμενους συνδρομητές.
 • Δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες.
 • Ο κωδικός θα πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα εμφανίζεται στο email που θα λάβεις από τη ΔΕΗ με τον κωδικό σου.

Όροι & Προϋποθέσεις κωδικού

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια των ANT1+ & ΔΕΗ έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο, η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρητή άρνηση των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στην ενέργεια, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.  Επίσης εξαιρούνται από την ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα.
 • Το παρόν κουπόνι δεν είναι ονομαστικό και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 • Το παρόν κουπόνι αποδίδεται κατά τη διακριτική ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση των ANT1+ & ΔΕΗ και ισχύει αποκλειστικά για πελάτες ΔΕΗ κατά την περίοδο από13/11/2023 ώρα 24:00 έως 12/06/2024 ώρα 24:00.
 • Το κουπόνι ισχύει μόνο για επιτυχημένη αγορά εννεάμηνης συνδρομής ΑΝΤ1+ μέσω της πλατφόρμας αναφορικά με τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα στα οποία δίνει πρόσβαση αυτή. Το χρονικό διάστημα ισχύος του κουπονιού ορίζεται από 13/6/2023 ώρα 24:00 έως 12/6/2024 ώρα 24:00. Οποιαδήποτε αγορά μετά το πέρας της άνω περιόδου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την προωθητική αυτή ενέργεια.
 • Το κουπόνι δίδεται σε άυλη μορφή με την μορφή ηλεκτρονικού κωδικού.
 • Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί εφάπαξ και δύναται να εξαργυρωθεί μία φορά κατά την υποβολή του.
 • Για την εξαργύρωση του κουπονιού απαιτείται η εισαγωγή στοιχείων πιστωτικής κάρτας καθώς και επιλογή προγράμματος για συνέχιση συνδρομής μετα την λήξη της δωρεάν περιόδου.
 • Ο χρήστης έχει δικαίωμα καθόλη την διάρκεια της δωρεάν περιόδου να προγραμματίσει την υποβάθμισή του σε δωρεάν πακέτο, ώστε να μην συνεχίσει την συνδρομή του μετα την λήξη της δωρεάν περιόδου.
 • Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή/και προωθητική ενέργεια ή/και έκπτωση.
 • Το ΑΝΤ1+ δεν διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας και ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει ως προς αυτό.
 • Σε περίπτωση που το κουπόνι έχει εξαργυρωθεί κατά της στιγμή υπαναχώρησης του κομιστή και χρήστη σχετικά  με την αρχική αγορά, το υπόλοιπο ποσό της αρχικής αγοράς δεν πιστώνεται ή επιστρέφεται.
 • Έκαστος κομιστής και χρήστης του κουπονιού συμφωνεί ότι η Εταιρεία καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες καθώς και τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι ή πληρεξούσιοι, ουδεμία ευθύνη φέρουν, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος για τυχόν απώλειες ή ζημίες, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή και κατάχρηση του κουπονιού.  Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  με τους εδώ όρους από κάποιον χρήστη, πελάτη της υπηρεσίας. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι θα αποζημιώσει την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου που τυχόν προκύψει από παράβαση των όρων αυτών.Έκαστος κομιστής και χρήστης του κουπονιού ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας ΑΝΤ1+ που βρίσκονται εδώ.
(Visited 16 times, 4 visits today)