Πώς χρησιμοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα μου;

Το ΑΝΤ1+ συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

(Visited 49 times, 1 visits today)